สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2019: การโยกย้ายถิ่นการพลัดถิ่น และการศึกษา: สร้างสะพานสลายกำแพง

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2019: การโยกย้ายถิ่นการพลัดถิ่น และการศึกษา: สร้างสะพานสลายกำแพง

cover_GMR-TH-summary-report-2019.jpgปฏิญญาอินชอนและกรอบปฏิบัติการด้านการศึกษาปี 2030 (Education 2030 Incheon Declaration and Framework for Action) กำหนดให้ใช้รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกเป็น “กลไกเพื่อติดตาม และรายงานผลของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 รวมทั้งการศึกษาในเป้าหมายอื่นๆ” โดยมีภาระรับผิด ชอบในการ “รายงานเกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศไปปฏิบัติเพื่อให้ภาคีหุ้นส่วน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อพันธสัญญาของตน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและทบทวนผลของเป้า หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยรวม” รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยคณะที่ดำเนินการอย่างเป็นอิสระที่่อำนวยความ สะดวกโดยยูเนสโก

เอกสารฉบับนี้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ "Global education monitoring report summary 2019: Migration, displacement and education: building bridges, not walls"

 

Download iconดาวโหลด / อ่านออนไลน์

---

สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก 2019: การโยกย้ายถิ่นการพลัดถิ่น และการศึกษา: สร้างสะพานสลายกำแพง
Document code: ED-2018/WS/51

Publication date