Curriculum Development for Thai Cultural Heritage Site Conservators

Curriculum Development for Thai Cultural Heritage Site Conservators

การสัมมนาถกแถลงเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำหรับผู้ทำงานอนุรักษ์

2-5 และ 16-18 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 กำหนดการ
 ทำเนียบผู้ร่วมสัมมนาถกแถลง รุ่นที่ 1
เนื้อหาการบรรยาย
 1. แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยอธิบดี อนันต์ ชูโชติ  [Video]
 2. สรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยคุณสิริกิติยา เจนเซ่น  [Video]

หมวดความรู้ที่ 1: การระบุคุณค่าของโบราณสถานเพื่อการอนุรักษ์ที่ตรงประเด็น

 1. ความหมายของโบราณสถานและการอนุรักษ์บนพื้นฐานของคุณค่า (Value-based Approach to Heritage Conservation) โดย ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร  [Video / Presentation]

 2. กรณีศึกษาจากโครงการอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร  [Video / Presentation]

 3. กรณีศึกษาต่างประเทศ โดย มณฑิรา อูนากูล [Video / Presentation]

 4. แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานของไทย จากระเบียบกรมศิลปากร พ.ศ.๒๕๒๘ ถึงกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม โดย ดร. วสุ โปษยะนันทน์ [Video / Presentation]

 5. เกริ่นนำ: การพัฒนาคำแถลงความสำคัญ (Statement of Significance) และการระบุสิ่งบ่งชี้คุณค่า (attributes) โดย มณฑิรา อูนากูล [Video / Presentation]

 6. แนะนำแหล่งกรณีศึกษาวัดภูเขาทอง โดย ประทีป เพ็งตะโก ภัทราวดี ดีสมโชค ทรงยศ วงศ์ประพฤติดี และธนภูมิ อัตตฤทธิ์  [Presentation]

 7. การพิสูจน์คุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและสถาปัตยกรรม (รูปแบบ) ของโบราณสถาน: ขั้นตอนการบันทึกและวิเคราะห์หลักฐาน โดย ศ. ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์  [Video / Presentation]

 8. การพิสูจน์คุณค่าทางสังคม และประเด็นต่างๆและวิธีการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในระดับการตัดสินใจอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โดย ดร. ยงธนิศร์ พิมลเสถียร  [Video / Presentation]

หมวดความรู้ที่ 2: การตรวจสอบสภาพก่อนการอนุรักษ์

 1. อภิธานภาพ (Visual Glossaries): การสังเกตลักษณะการเสื่อมสภาพของวัสดุก่อสร้างประวัติศาสตร์

  1. มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์  [Video / Presentation]

  2. อลงกรณ์ แสงนิกร  [Video / Presentation]

  3. อภิชาติ สุวรรณ  [Video / Presentation]

 2. กระบวนการวิเคราะห์วัสดุประวัติศาสตร์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับงานอนุรักษ์ โดย ดร. นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ  [Video / Presentation]

 3. การตรวจสอบสภาพของโบราณสถาน: ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีการทำแผนผังบริเวณเสื่อมสภาพจากโครงการอนุรักษ์เมืองพุกามโดยองค์การยูเนสโก โดย มณฑิรา อูนากูล  [Value, S-Card, D-Card]

หมวดความรู้ที่ 3: การวางแผนอนุรักษ์และการตัดสินใจ

 1. เกริ่นนำ: การตัดสินใจดำเนินการอนุรักษ์เพื่อรักษาคุณค่าและแก้ไขที่เหตุของความเสื่อมสภาพ โดย ดร. วสุ โปษยะนันทน์  [Video / Presentation / Form]

 2. หลักการปฏิบัติในการใช้วัสดุและเทคนิคดั้งเดิม: กรณีศึกษาต่างประเทศ โดย ดร. นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ   [Video / Presentation]

 3. หลักการปฏิบัติในการใช้วัสดุและเทคนิคดั้งเดิม: กรณีศึกษาในประเทศ โดย มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์   [Video / Presentation]

 4. หลักการปฏิบัติด้านภูมิสถาปัตยกรรมในงานอนุรักษ์โบราณสถาน: บทบาทนอกเหนือจากการปรับปรุงภูมิทัศน์

  1. วโรภาส วงศ์จตุรภัทร  [Video]

  2. ดร. พรธรรม ธรรมวิมล  [Video / Presentation]

 5. หลักการปฏิบัติทางวิศวกรรมในงานอนุรักษ์โบราณสถาน

  1. ดร. นคร ภู่วโรดม  [Video / Presentation]

  2. กิตติพันธ์ พานสุวรรณ  [Video]

 6. แผนอนุรักษ์ [Videos: กลุ่มA -- กลุ่มB -- กลุ่มC -- กลุ่มD]

หมวดความรู้ที่ 4: วัสดุศาสตร์และการอนุรักษ์วัสดุดั้งเดิม

 1. อิฐโบราณ: วิธีการศึกษาวิจัยและการนำผลมาใช้ประโยชน์

  1. มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์ [Video / Presentation]

  2. อิฐเก่าเล่าเรื่อง โดย พเยาว์ เข็มนาค [Video / Presentation / Paper]

 2. ปูนโบราณ: วิธีการศึกษาวิจัยและการนำผลมาใช้ประโยชน์

  1. มุมมองทางวิทยาศาสตร์ด้านคุณสมบัติของปูน โดย ดร. นวลลักษณ์ วัสสันตชาติ [Video / Presentation1 / Presentation2]

  2. กรณีศึกษาการใช้งานจริงจากการวิจัยปูนโบราณภาคเหนือ โดย สราวุธ รูปิน [Video / Presentation]

 3. การดูแลรักษา: การทำความสะอาดพื้นผิวเดิมของอิฐ ปูนก่อ/ฉาบ และปูนปั้น

  1. เสน่ห์ มหาผล  [Video / Presentation1 / Presentation2]

  2. โสภิต ปัญญาขัน  [Presentation]

 4. เล่าประสบการณ์การทำงานที่วัดราชบูรณะกับทีมเยอรมัน และที่วัดไชยวัฒนารามกับทีม WMF: ความแตกต่างในวิธีการทำงานและสิ่งที่น่านำมาปฏิบัติ โดย ช่างช้อย ช่างมาลี ช่างเจต และคุณทรงยศ วงศ์ประพฤติดี (สัมภาษณ์โดย ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล) [Video]

 5. ปูนปั้นเพื่องานอนุรักษ์

  1. จุมภฏ ตรัสศิริ  [Video]

  2. สมัคร ทองสันต์ [Video / Presentation]

  3. ผสม นาระต๊ะ  [Video / Presentation]

หมวดความรู้ที่ 5: มาตรฐานกระบวนการทำงานอนุรักษ์

 1. รายงานผลการสำรวจสถานการณ์การทำงานของช่างปูนที่บูรณะโบราณสถานในอยุธยา โดย ดร. ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล [Video / Presentation]

 2. เกริ่นนำ SWOT Analysis: มาตรฐานกระบวนการทำงานของกรมศิลปากร โดย กิตติพันธ์ พานสุวรรณ [Video / Presentation]

 3. ผลการอภิปรายร่วมเรื่อง SWOT Analysis: มาตรฐานกระบวนการทำงานของกรมศิลปากร

หมวดความรู้ที่ 6: การพัฒนาทางวิชาชีพ

28. การสร้างหลักสูตรพัฒนาฝีมือช่างอิฐ-ปูนในงานอนุรักษ์โบราณสถาน [Videos: กลุ่มA -- กลุ่มB -- กลุ่มC -- กลุ่มD -- กลุ่มE -- สรุป]

29. ข้อเสนอแนะจากผู้สัมมนา

Event
-
File attachment